COMMITTEE

PRESIDENT - N.YOGESWARAN

TREASURER - S.DHAMMIKA

SECRETARY - C.R.SURESH

ASSISTANT SECRETARY - HARI

TEAM CAPTAIN - K.KAVI

TEAM VICE CAPTAIN - G.ROSHAN

PLAYERS

KAVI (C)

ROSHAN (VC)

SHALANA

SURESH

KALITH

DHAMMIKA

YOGES

VIJAY

ARUN

HARI

GOR

OMAR

BALDEV

CHAMINDA

YANNICK

ADAM

BUDDIKA

SUKANTHAN